Warunki i zasady

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin, wraz z dokumentami w nim określonymi, mają na celu dostarczenie informacji o firmie UAB „Baltic Ambition” („Sprzedawca”) oraz wskazanie osób kupujących towary („Towary”) w sklepie internetowym („Kupujący”), Warunki sprzedaży towarów sprzedawanych w sklepie internetowym („Regulamin”).

1.2 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie przy zawieraniu wszelkich umów sprzedaży Towarów między Sprzedawcą a Kupującym („Umowa”). Przed zamówieniem jakichkolwiek Towarów w sklepie internetowym, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego prawidłowe zrozumienie. Należy pamiętać, że przed zakończeniem zamówienia, Kupujący musi wyrazić zgodę z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a w przypadku odmowy zrealizowanie zamówienia i zamówienie Produktu nie jest możliwe.

1.3 Kupujący jest zachęcany do wydrukowania niniejszego Regulaminu w celu wykorzystania go w przyszłości.

1.4 Informujemy również, że niniejszy Regulamin może zostać zmieniony zgodnie z procedurą określoną w punkcie 6. Każdorazowo przy zamawianiu Towarów, zalecamy zapoznanie się z Regulaminem, tak aby Kupujący był pewien, że w pełni rozumie warunki, na jakich zamówienie zostanie złożone w konkretnym przypadku. Regulamin został zaktualizowany dnia 23.07.2018.

2. Informacja o Sprzedawcy

2.1 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do zakupu Towarów na https://prezentyplus.pl/. Sprzedawcą jest UAB „Baltic Ambition“, litewska spółka prawnie zarejestrowana i działająca na terenie Republiki Litewskiej, kod podmiotu prawnego 302644705, adres siedziby al. Savanoriu, 22-201 Wilno. Dane o Sprzedawcy są gromadzone i przechowywane w Rejestrze Podmiotów Prawnych, którego zarządcą jest Państwowe Centrum Rejestru Przedsiębiorstw. Numer VAT LT100006236211.

2.2 Więcej informacji o Sprzedawcy znajduje się w sekcji „O nas”.

2.3 Informacje kontaktowe Sprzedawcy znajdują się w sekcji „Kontakty”.

3. Towary

3.1 Zdjęcia Towarów prezentowane w sklepie internetowym mają jedynie charakter poglądowy. Pomimo tego, że Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby kolory Towarów były możliwie jak najdokładniejsze, Sprzedawca nie może zagwarantować, że ekran urządzenia Kupującego będzie wiernie odzwierciedlał kolory Towarów. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Towary mogą nieznacznie różnić się od zdjęć.

3.2 Opakowanie towaru może różnić się od przedstawionego na zdjęciach w sklepie internetowym.

3.3 Jeśli wyraźnie nie określono inaczej, wszystkie Towary prezentowane w sklepie internetowym są dostępne. W przypadku braku zamówionego Towaru, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany mailowo lub w inny sposób, a realizacja zamówienia zostanie przerwana.

4. Przetwarzanie danych osobowych

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z Polityką Prywatności. Mając na uwadze, że Polityka Prywatności zawiera ważne postanowienia Regulaminu, zaleca się Kupującemu dokładne zapoznanie się z nimi i upewnienie się, że wszystkie postanowienia Polityki Prywatności są dla niego zrozumiałe i możliwe do zaakceptowania.

5. Zawarcie umowy kupna sprzedaży

5.1 W tym sklepie internetowym Towary mogą kupić:

(a) osoby fizyczne, które ukończyły już 18 (osiemnaście) lat;

(b) osoby fizyczne w wieku od 14 (czternastu) do 18 (osiemnastu) lat, pod warunkiem że uzyskały zgodę rodziców lub opiekunów, za wyjątkiem tych przypadków, gdy dysponują środkami osobistymi;

(c) osoby prawne.

5.2 Akceptując niniejszy Regulamin, osoba potwierdza, że ma prawo do zakupu Towarów w tym sklepie internetowym.

5.3 Procedura zamawiania Towarów ustalona przez Sprzedawcę daje Kupującemu możliwość sprawdzenia i poprawienia błędów przed złożeniem ostatecznego zamówienia. Zaleca się, aby Kupujący uważnie przeczytał i sprawdził zamówienie na każdym etapie jego składania.

5.4 Umowę między Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą od chwili, gdy Kupujący po utworzeniu Koszyka w sklepie internetowym, podał imię, nazwisko (literami łacińskimi), numer telefonu, adres e-mail i adres dostawy, dokładny kod pocztowy, wybrał metodę płatności i zapoznał się z Regulaminem, kliknął przycisk „Potwierdź zamówienie”.

5.5 Po złożeniu zamówienia przez Kupującego wysyłana jest do niego wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.

5.6 Po przygotowaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego status poprzez wysłanie Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej, że Towar został wysłany do Kupującego.

5.7 Każda Umowa (zamówienie) zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym jest rejestrowana i przechowywana w bazie danych sklepu internetowego.

5.8 Zawierając Umowę, Kupujący wyraża zgodę na przesłanie elektronicznego formularza zamówienia z danymi zakupu na adres e-mail podany podczas zakupu.

5.9 W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie sprzedać Produktu, na przykład z powodu braku Produktu w magazynie lub z powodu błędu związanego z ceną podaną w sklepie internetowym, o którym jest mowa w punkcie 9.5 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca poinformuje Kupującego e-mailem lub w inny sposób, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W przypadku, gdy Kupujący zapłacił już za Produkt, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków w ciągu 14 dni kalendarzowych.

6. Prawo do zmiany Regulaminu

6.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, włącznie, ale nie ograniczając:

(a) zmiany warunków płatności;

(b) zmiany w obowiązującym ustawodawstwie.

6.2 Za każdym razem, zamawiając Towar, w celu zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zastosowanie ma aktualnie obowiązująca wersja Regulaminu.

6.3 Każdorazowo, gdy Regulamin zostanie zmieniony zgodnie z punktem 6 Regulaminu, Sprzedawca poinformuje Kupującego i powiadomi go o tym, wskazując, że Regulamin został zmieniony, a data jego zmiany zostanie podana w punkcie 1.4 niniejszego Regulaminu.

7. Odstąpienie od Umowy i zwrot środków

7.1 Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie wskazanym w punkcie 7.3 niniejszego Regulaminu. Postanowienie to oznacza, że Kupujący, który zmienił zdanie w tym okresie lub podjął decyzję o rezygnacji z Towaru z powodu innych przyczyn, ma prawo zawiadomić Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwrocie Towaru Sprzedającemu i odzyskaniu wpłaconych środków.

7.2 Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy Umów na:

(a) towary wyprodukowane zgodnie ze specjalnymi instrukcjami Kupującego, które nie są zawczasu wyprodukowane i są wytwarzane zgodnie z osobistym wyborem lub instrukcją Kupującego, lub na towary wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Kupującego.

(b) łatwo psujący się Towar lub Towar o krótkim okresie przydatności;

(c) zapakowane towary, które zostały rozpakowane po dostawie i nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych;

(d) towary, które ze względu na swój charakter są nierozłącznie związane z innymi przedmiotami z dostawy;

(e) zapakowane nagrania wideo/audio lub zapakowane oprogramowanie, które zostało rozpakowane po dostawie;

(f) zamówienia na dostawę gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę takich publikacji.

7.3 Prawo Kupującego do odstąpienia od Umowy przysługuje od dnia zawarcia Umowy, o którym mowa w paragrafie 5 Regulaminu. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, zwrotu Produktu Sprzedawcy oraz odzyskania zapłaconych za niego środków w terminie 14 (czternastu) dni od dostarczenia Produktu.

7.4 Kupujący chcąc odstąpić od Umowy musi przesłać Sprzedającemu wypełniony wzór formularza odstąpienia od Umowy lub przygotować wyraźne zawiadomienie o decyzji o odstąpieniu od Umowy. Po otrzymaniu zawiadomienia Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie odbioru zawiadomienia.

7.5 Towar zostanie zwrócony do UAB „Baltic Ambition“ zgodnie z metodami i na warunkach podanych w rozdziale „Gwarancja i zwrot ”.

7.6 Kupującemu, który odstąpił od Umowy, zostaną zwrócone wszystkie środki zapłacone za Produkt, w tym koszty dostawy. Po otrzymaniu Towaru i ocenie jego jakości, Sprzedawca zwróci środki za Towar nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z uwzględnieniem postanowień w punkcie 7.13 Regulaminu. W przypadku zwrotu tylko części Towaru, koszty dostawy zostaną zwrócone tylko wtedy, gdy pozostały Towar z tego samego zamówienia, podlegałby niższej stawce niż stawka zastosowana do Towaru wraz ze zwracanym Towarem i tylko w wysokości jej różnicy. Aktualne taryfy usług dostawy znajdują się w sekcji „Dostawa i odbiór“. W przypadku zwrotu Towaru z powodu wad w jego jakości zastosowanie mają postanowienia punktu 7.11 niniejszego Regulaminu.

7.7 Kupujący może skorzystać z prawa do zwrotu Towarów tylko wtedy, gdy nie został przekroczony termin zwrotu Towarów i jeśli będzie można przywrócić Towar do pierwotnego stanu i sprzedać go po pełnej lub obniżonej cenie.

7.8 Zwracany towar musi być nieuszkodzony, bez utraty wyglądu handlowego (nieuszkodzone etykiety, folie ochronne itp.) i musi być nieużywany. Wszystkie zwracane Towary muszą mieć autentyczne etykiety, folie ochronne i takie same akcesoria, z którymi zostały sprzedane. Zwracany Produkt musi być w czystym, oryginalnym opakowaniu (z instrukcją i kartą gwarancyjną, jeśli zostały dostarczone z Towarem), o takim samym składzie jak zakupiony przez Kupującego. Jednocześnie prezenty otrzymane za Produkt muszą zostać zwrócone.

7.9 Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru (w tym między innymi w przypadkach określonych w pkt. 7.8 Regulaminu) spowodowane działaniami, które nie są niezbędne do stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania Towaru. Tj. Sprzedawca ma prawo do jednostronnego obniżenia kwoty zwracanej Kupującemu proporcjonalnie do zmniejszenia wartości Towaru.

7.10 Przy zwrocie konieczne jest dostarczenie faktury VAT (jej numer) lub w przypadku niewystawienia faktury VAT, innego dokumentu potwierdzającego zakup Towaru od Sprzedawcy, numeru zamówienia.

7.11 Jeżeli Kupujący zwróci Towar zgodnie z punktem 7 z powodu wad jakościowych Towaru, Sprzedawca zobowiązuje się do pełnego zwrotu Kupującemu ceny zapłaconej za niejakościowy Towar oraz zwrotu kosztów dostawy, z uwzględnieniem punktu 7.6. postanowień dotyczących częściowego zwrotu Towaru.

7.12 Sprzedawca przekaże zwrócone kwoty na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w dowolnym banku działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

7.13 Sprzedawca ma prawo nie zwrócić środków zapłaconych przez Kupującego, dopóki Towary nie zostaną zwrócone Sprzedającemu i sprawdzone zgodnie z punktami 7.7 i 7.8 Regulaminu.

7.14 W przypadku, gdy Towar został dostarczony Kupującemu po odstąpieniu od Umowy:

(a) Kupujący musi niezwłocznie zwrócić Towar Sprzedającemu;

(b) z wyjątkiem przypadków związanych z niejakościowymi Towarami, o których mowa w punkcie 7.11, Kupujący będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów zwrotu Towarów do Sprzedawcy;

(c) Kupujący ma obowiązek prawidłowego przechowywania Towarów do czasu ich zwrotu dla Sprzedawcy.

7.15 We wszystkich przypadkach Kupującemu przysługują prawa wynikające ze sprzedaży niejakościowych towarów, które są przewidziane w aktach prawnych Republiki Litewskiej. Zasady zwrotu określone w 7 lub innych częściach Regulaminu nie mają wpływu na istnienie tych praw.

8. Dostawa

8.1 Minimalna ilość dostarczonych towarów nie jest określona.

Dostawa do domu

8.2 Według wyboru Kupującego Towar zostanie dostarczony na koszt Kupującego przez firmę transportową. W odrębnych przypadkach wskazanych przez Sprzedawcę, Towar dostarczany jest na koszt Sprzedającego.

8.3 Kupujący, wybierając usługę dostawy do domu w trakcie składania zamówienia, zobowiązuje się do wskazania dokładnego miejsca dostawy Towarów. Dokładna cena dostawy uzależniona jest od wagi oraz ceny zamówionych Towarów. Aktualne taryfy usług dostawy znajdują się w sekcji „Dostawa“.

8.4 Usługi rozładunku i dostawy zamawia się oddzielnie przed dokonaniem płatności za Towar. Usługi rozładunku i dostawy są opłacane przez Kupującego. W odrębnych przypadkach wskazanych przez Sprzedawcę za usługę rozładunku i dostawy Towaru odpowiada Sprzedawca. Aktualne stawki za usługi rozładunku i dostawy można znaleźć w sekcji „Dostawa“.

8.5 Zamówienie Kupującego zostanie zrealizowane przed planowanym terminem dostawy określonym w zawiadomieniu o wysyłce określonym w punkcie 5.6, z wyjątkiem przypadków, w których wystąpią zdarzenia niezależne od Sprzedającego (określone w Paragrafie 16 Regulaminu).

8.6 Zwykle Towary są dostarczane na adres wskazany przez Kupującego lub do wybranego Paczkomatu, na warunkach określonych w rozdziale „Dostawa“. Sprzedawca nie gwarantuje, że Towar zostanie dostarczony w terminie określonym w niniejszym punkcie we wszystkich przypadkach, w szczególności jeśli zamówiony Towar nie znajduje się w magazynach Sprzedającego. Towar dostarczany jest na terenie całej Rzeczpospolitej Polski.

8.7 Przy zamawianiu więcej niż jednego Produktu, mogą być one dostarczane w różnym czasie, ponieważ są one wysyłane z różnych magazynów. Za to dodatkowa opłata nie jest pobierana.

8.8 Dostawę uważa się za zrealizowaną od chwili dostarczenia Towaru pod wskazany przez Kupującego adres.

8.9 Własność Towaru przechodzi na Kupującego w chwili, gdy kurier wyda Towar Kupującemu lub towar zostanie odebrany z Paczkomatu.

8.10 W momencie dostarczenia przesyłki, Kupujący lub ewentualnie przedstawiciel Kupującego wraz z przedstawicielem firmy transportowej muszą sprawdzić stan opakowania przesyłki zgodnie z zasadami usługi kurierskiej określonymi w rozdziale „Gwarancja i zwrot“.

8.11 W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Kupującemu, lub w zależności od przypadku przedstawicielowi Kupującego, przysługuje prawo do nieprzyjęcia przesyłki. W takim przypadku przedstawiciel firmy świadczącej usługi kurierskie wraz z Kupującym, lub ewentualnie przedstawicielem Kupującego, wypełnia specjalny protokół z kontroli przesyłek ze wskazaniem stwierdzonych naruszeń.

8.12 Po otrzymaniu przesyłki przez Kupującego, lub w zależności od przypadku przedstawiciela Kupującego, w rejestratorze lub w formie papierowego potwierdzenia doręczenia przez przedstawiciela firmy kurierskiej bez uwag, Towar uważa się za dostarczony w nieuszkodzonym stanie, dodatkowe usługi określone w rejestrze danych lub na papierowym potwierdzeniu dostawy zostały wykonane należycie, jeśli nie udowodniono inaczej.

8.13 Po dostarczeniu i przekazaniu Towaru na adres wskazany przez Kupującego, Towar uważa się za dostarczony Kupującemu, niezależnie od tego, czy Towar został faktycznie odebrany przez Kupującego lub inną osobę, która otrzymała Towar na wskazany adres. Jeżeli Towar nie zostanie dostarczony w planowanym dniu dostawy, Kupujący niezwłocznie, nie później niż następnego dnia po planowanym dniu dostawy Towaru, poinformuje o tym Sprzedawcę.

8.14 Jeżeli Towar nie zostanie odebrany przez Kupującego, Kupujący musi podać dane osoby odbierającej Towar podczas wypełniania informacji o dostawie zamówienia.

8.15 Przy odbiorze towaru konieczne jest przedstawienie ważnego dokumentu tożsamości w celu prawidłowej identyfikacji Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący nie może sam odebrać Towaru, a Towar zostanie dostarczony na wskazany przez Kupującego adres, Kupującemu nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń wobec Sprzedawcy z powodu dostarczenia Towaru niewłaściwej osobie.

8.16 Kupujący musi sprawdzić opakowanie, ilość, jakość, kompletność i zawartość Towaru w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu dostarczenia Towaru. Jeżeli Kupujący nie wykona tego obowiązku w wyznaczonym terminie i nie zgłosi reklamacji do Sprzedawcy, uważa się, że opakowania Towaru są odpowiednie, a ilość, jakość, kompletność i zawartość są zgodne z warunkami Umowy.

8.17 Dodatkowe informacje związane z dostawą Towarów znajdują się w rozdziale „Dostawa“.

9. Cena Towarów i koszty dostawy

9.1 Ceny Towarów będą takie, jakie są podane w sklepie internetowym. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ceny Towarów były prawidłowe w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Jeżeli Sprzedawca zauważy, że ceny Towarów są niedokładne, zastosowanie ma punkt 9.5 niniejszego Regulaminu.

9.2 Ceny Towarów mogą ulec zmianie, ale zmiany te nie będą miały wpływu na już zawarte Umowy.

W przypadku zmiany wysokości podatku VAT w okresie od dnia złożenia zamówienia do dnia dostawy, cena może ulec zmianie w zależności od zmiany wysokości podatku VAT, za wyjątkiem, gdy Kupujący zapłacił za Towar w całości przed obowiązującymi zmianami wysokości podatku VAT. Sprzedawca poinformuje Kupującego pisemnie o zmianie ceny i da Kupującemu możliwość zakupu Towaru po cenie dostosowanej do zmienionej kwoty VAT lub anulowania zamówienia. Zamówienie nie jest realizowane do czasu otrzymania odpowiedzi Kupującego. W przypadku, gdy nie udaje się skontaktować z Kupującym poprzez podane przez niego kontakty, zamówienie uważa się za anulowane, o czym Kupujący jest informowany pisemnie.

9.4 Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Wysokość kosztów dostawy wskazana w sklepie internetowym może się różnić. Aktualne taryfy usług dostawy znajdują się w sekcji „Dostawa“.

9.5 W związku z tym, że sklep internetowy Sprzedającego oferuje niezwykle szeroki asortyment Towarów, pomimo wszelkich starań Sprzedawcy, istnieje możliwość, że część Towarów zostanie dostarczona po niewłaściwych cenach. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego, że cena Towaru jest nieprawidłowa, Sprzedawca poinformuje Kupującego pisemnie i umożliwi Kupującemu zakup Towaru po prawidłowej cenie lub anulowanie zamówienia. Zamówienie nie jest realizowane do czasu otrzymania odpowiedzi Kupującego. W przypadku, gdy nie udaje się skontaktować z Kupującym poprzez podane przez niego kontakty, zamówienie uważa się za anulowane, o czym Kupujący jest informowany pisemnie. Należy zwrócić uwagę, że jeśli błędna cena jest oczywista, a Kupujący mógł zasadnie uznać ją za błędną, Sprzedawca nie jest zobowiązany do sprzedaży Kupującemu Towaru po nieprawidłowej (niższej) cenie.

10. Płatność

10.1 Kupujący może zapłacić za Towar:

(a) za pomocą płatności PayU;

(b) gotówką lub kartą bankową, na warunkach określonych w części „Płatność“;

(c) bezpośrednim przelewem na konto.

10.3 W przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności określonej w punkcie 10.1 (c), Kupujący musi potwierdzić dokonanie przelewu nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie”. W przypadku braku potwierdzenia przelewu w tym terminie, Sprzedający ma prawo uznać, że Kupujący odmówił zawarcia Umowy i anulował zamówienie.

10.4 Wybrane przez Kupującego Towary są rezerwowane w systemie Sprzedawcy, a Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia:

(a) gdy Sprzedawca otrzyma z banku Kupującego powiadomienie o dokonaniu płatności za wybrany Towar - w przypadku punktów 10.1 (a), 10.1 (c) i 10.2;

(d) niezwłocznie po złożeniu zamówienia, zgodnie z ustawą 5, w przypadku punktu 10.1(b).

10.5 W przypadku płatności za Towary w sposób określony w punkcie 10.1(b), przy dostawie Towarów do domu, zostanie naliczona opłata administracyjna, wskazana w Koszyku Towarów, wybierając opcję płatności w sposób określony w punkcie 10.1(b). Aktualna wysokość tej opłaty jest podana w sekcji „Płatności“.

10.6 Bardziej szczegółowe informacje dotyczące płatności znajdują się w sekcji „Płatności“.

11. Obowiązki Kupującego

11.1 Kupujący zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym wyłącznie poprawnych i pełnych danych. W przypadku zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Kupujący musi je niezwłocznie zaktualizować.

11.2 Kupujący zobowiązuje się do uczciwego i prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego, aby nie zakłócać jego funkcjonowania ani stabilnego działania. Jeżeli Kupujący nie wywiązuje się z tego obowiązku, Sprzedawca ma prawo do ograniczenia, zatrzymania (zakończenia) Kupującemu dostępu do sklepu internetowego bez uprzedzenia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Kupującego z tym związane.

11.3 Kupujący zobowiązuje się zapłacić za Towar i przyjąć go zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.

11.4 Niezależnie od obowiązków przewidzianych w innych punktach Regulaminu, Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia Towaru i upewnienia się, że otrzymany Towar jest właściwy przed rozpoczęciem korzystania z niego (w tym jego montażu, instalacji itp.).

11.5 Kupujący musi przestrzegać wszystkich wymagań określonych w niniejszym Regulaminie oraz aktach prawnych Republiki Litewskiej.

12. Gwarancja producenta

12.1 Na niektóre Towary sprzedawane przez Sprzedawcę, udzielana jest gwarancja producenta. Informacje na ten temat i obowiązujące warunki zawiera gwarancja producenta dołączona do Towaru.

12.2 Gwarancja Producenta uzupełnia uprawnienia Kupującego w odniesieniu do niejakościowego Towaru.

13. Obowiązki Sprzedawcy

13.1 Sprzedawca zobowiązuje się:

(a) dołożyć starań, aby Kupujący mógł prawidłowo korzystać z usług świadczonych przez sklep internetowy;

(b) szanować prywatność Kupującego, przetwarzać dane osobowe Kupującego zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności oraz aktach prawnych Republiki Litewskiej.

13.2 Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

14. Jakość Towaru

14.1 Sprzedawca gwarantuje jakość Towaru (ustawowa gwarancja jakości). Sprzedawca udziela gwarancji jakości obowiązującej przez określony czas na różne rodzaje Towarów, których określony termin i inne warunki mogą być wskazane w opisach takich Towarów.

14.2 Wady Towaru zostaną usunięte, Towar niskiej jakości wymieniony i zwrócony zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie oraz z uwzględnieniem wymagań obowiązujących aktów prawnych Republiki Litewskiej.

14.4 Kupujący, który chce złożyć reklamację dotyczącą niejakościowego lub niekompletnego produktu, może to zrobić w sklepie www.prezentyplus.pl lub poprzez pocztę elektroniczną info@prezentyplus.pl.

14.5 Składając reklamację Kupujący musi dołączyć fakturę VAT (jej numer) za zakup Towaru lub w przypadku braku faktury VAT inny dokument potwierdzający zakup Towaru od Sprzedającego i wskazać następujące informacje:

(a) numer zamówienia;

(b) zdjęcie Towaru, zdjęcie niejakościowego obszaru (jeżeli jest to uszkodzenie mechaniczne i istnieje możliwość zrobienia zdjęcia);

(c) zdjęcie opakowania Towaru;

(d) opisać wszelkie oznaki wady, uszkodzenia lub brakujące części Towaru.

14.6 Składając reklamację Kupujący musi wskazać, w jaki sposób życzy sobie załatwienia reklamacji:

(a) Sprzedający nieodpłatnie, w rozsądnym terminie, usunie wady Towaru, jeżeli można takowe usunąć;

(b) odpowiednie obniżenie ceny zakupu;

(c) wymiana Towaru na analogiczny, dobrej jakości, jeśli wady są drobne lub powstały z winy Kupującego;

(d) poprzez zwrot zapłaconej ceny za Towar i odstąpienie od Umowy w przypadku, gdy Towar złej jakości stanowi istotne naruszenie zamówienia.

14.7 Po rozpatrzeniu reklamacji odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 14 (czternastu) dni.

14.8 W sprawach związanych z obsługą gwarancyjną Kupujący może również zadzwonić pod numer tel: +48221044302 lub skontaktować się drogą elektroniczną info@prezentyplus.pl.

15. Odpowiedzialność

15.1 Kupujący odpowiada za czynności wykonywane w sklepie internetowym, w tym za prawidłowość danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania nieprawidłowych lub niedokładnych danych w formularzu rejestracyjnym.

15.2 Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym Kupujący jest odpowiedzialny za przechowywanie i/lub przekazywanie swoich danych do logowania osobom trzecim. W przypadku, gdy z usług sklepu internetowego korzystają osoby trzecie połączone ze sklepem internetowym za pośrednictwem danych logowania Kupującego, Sprzedawca uważa taką osobę za Kupującego, a Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie działania tej osoby trzeciej dokonane w sklepie internetowym.

15.3 Sprzedawca, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami, jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadkach, gdy straty powstały w wyniku niezapoznania się Kupującego z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności i innymi dokumentami określonymi w niniejszym Regulaminie, niezależnie od zaleceń i obowiązków Sprzedającego, chociaż miał taką możliwość.

15.4 Mając na uwadze postanowienia paragrafu 3 artykułu 8 ustawy o podpisie elektronicznym Republiki Litewskiej, Kupujący i Sprzedający wyrażają zgodę na potwierdzenie działań Kupującego w sklepie internetowym poprzez zalogowanie się do sklepu internetowego (kod identyfikacyjny) ma moc prawną podpisu elektronicznego ustanowionego w artykule 8 ustawy 1 o podpisie elektronicznym Republiki Litewskiej (tj. ma taką samą moc prawną jak podpis w dokumentach pisemnych). Kupujący musi chronić i nie ujawniać swoich danych logowania do e-sklepu, zapewnić, że dane są znane tylko jemu, wykorzystuje je wyłącznie sam, i nie przekazuje ani w inny sposób nie umożliwia innym osobom dostępu do danych lub korzystania z nich. W przypadku podejrzenia, że dane do logowania mogły być ujawnione innej osobie, należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę, a także niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o naruszeniu lub ujawnieniu danych do logowania do e-sklepu. Wszelkie czynności wykonane przy użyciu kodu identyfikacyjnego Kupującego uważa się za wykonane przez Kupującego, a Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki tych działań.

15.5 Strony ponoszą odpowiedzialność za naruszenie Umowy zawartej przy korzystaniu ze Sklepu internetowego zgodnie z procedurą przewidzianą w aktach prawnych Republiki Litewskiej.

15.6 Kupujący ponosi odpowiedzialność za treści umieszczone na produkcie (np. obrazy, hasła, zdjęcia, teksty itp.). Kupujący gwarantuje, że przesłane treści nie naruszają prawa Rzeczypospolitej Polskiej i potwierdza, że projekt jest albo jego własnym, albo posiada potwierdzenie, że ma pełne prawa lub uprawnienia do projektu (np. znak towarowy, prawo autorskie, patent itp.). Zamówienie Kupującego i zapłata faktury z góry oznacza, że Kupujący ma pełne prawo do korzystania z tego projektu wizualnego i ponosi wyłączną odpowiedzialność za legalność i treść jego wykorzystania.

15.7 W przypadku naruszenia przez Sprzedającego postanowień niniejszego Regulaminu, ponosi on odpowiedzialność za szkodę lub stratę poniesioną przez Kupującego, które powstają jako dająca się przewidzieć konsekwencja naruszenia niniejszego Regulaminu. Szkodę lub stratę uważa się za przewidywalną, jeżeli jest oczywistą konsekwencją naruszenia przez Sprzedającego lub gdy taką szkodę lub stratę przewidywali Sprzedający i Kupujący przy zawarciu Umowy.

15.8 Sprzedawca dostarcza Towary wyłącznie do użytku domowego i osobistego. Kupujący zgadza się nie używać Towarów do celów handlowych, biznesowych lub odsprzedaży, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe, lub utratę jakichkolwiek możliwości biznesowych przez Kupującego.

15.9 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane na stronach internetowych innych firm, nawet jeśli Kupujący trafia do tych witryn za pośrednictwem linków w sklepie internetowym Sprzedawcy.

16. Wydarzenia niezależne od Sprzedawcy

16.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnione wykonanie Umowy lub jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub opóźnienie jest spowodowane zdarzeniami niezależnymi od Sprzedawcy, zgodnie z definicją zawartą w punkcie 16.2 niniejszego Regulaminu.

16.2 Wydarzenia niezależne od sprzedawcy to każde działanie lub wydarzenie, które jest poza uzasadnioną kontrolą Sprzedawcy.

16.3 W przypadku wydarzenia niezależnego od Sprzedawcy, które ma wpływ na prawidłowe wykonanie zobowiązań Sprzedawcy wynikających z Umowy:

(a) Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego;

(b) Wykonanie zobowiązań Sprzedawcy wynikających z Umowy zostanie zawieszone, a termin wykonania zobowiązań zostanie wydłużony o czas trwania zdarzeń niezależnych od Sprzedawcy. Jeżeli wydarzenia niezależne od Sprzedawcy wpłyną na dostawę Towaru do Kupującego, Sprzedawca uzgodni nowy termin dostawy po zakończeniu wydarzeń niezależnych od Sprzedawcy.

17. Wysyłanie informacji

17.1 Termin „na piśmie” użyty w Regulaminie obejmuje także e-maile.

17.2 Kupujący w celu pisemnego kontaktu ze Sprzedawcą lub w przypadku, gdy Regulamin nakłada na Kupującego obowiązek pisemnego kontaktu ze Sprzedawcą, wysyła Sprzedawcy wiadomość e-mail na adres info@prezentyplus.pl lub list na adres UAB „Baltic Ambition”, al. Savanoriu 22, LT-03116 Wilno. Sprzedawca poinformuje Kupującego o otrzymaniu zawiadomienia na piśmie (zazwyczaj drogą elektroniczną). W celu odstąpienia od umowy, procedurę zwrócenia się Kupującego do Sprzedającego określa paragraf 7 niniejszego regulaminu.

17.3 Wszelkie powiadomienia Sprzedawca wysyła na adres e-mail Kupującego podany w formularzu rejestracyjnym.

18. Inne postanowienia

18.1 Każda Umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym podlega niniejszemu Regulaminowi wraz z jasno wskazanymi w nim dokumentami. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu są ważne tylko wtedy, gdy są udokumentowane na piśmie.

18.2 Kupującemu zgodnie z aktami prawnymi Republiki Litewskiej przysługują określone uprawnienia związane z towarem złej jakości. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako ograniczenie do wykorzystania takich praw.

18.3 Sprzedawca ma prawo przekazać swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę lub osoby trzecie, ale takie przeniesienie praw i obowiązków nie wpłynie na prawa Kupującego i obowiązki Sprzedawcy wynikające z niniejszego Regulaminu. W przypadku takiego przekazania praw Sprzedawca poinformuje Kupującego podając wszystkie niezbędne informacje.

18.4 Kupujący nie jest uprawniony do przekazania całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę lub osoby trzecie bez pisemnej zgody Sprzedającego.

18.5 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność. Każde postanowienie niniejszego Regulaminu, które zostało uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne tylko w części lub w pewnym zakresie, pozostanie w mocy w takim zakresie, w jakim nie zostało uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne.

18.6 O ile nie postanowiono inaczej w niniejszym Regulaminie, jakiekolwiek opóźnienie Sprzedawcy w wykonywaniu jego praw wynikających z niniejszej Umowy nie zwalnia Kupującego od wykonania zobowiązania lub zrzeczenia się tego prawa przez Kupującego, a pełne lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania albo pełne lub częściowe skorzystanie z któregokolwiek prawa nie znaczy, że dane zobowiązania nie powinny być wykonane, lub że nie można dalej korzystać z tego prawa.

18.7 Niniejszy Regulamin i stosunki między stronami wynikające z niniejszego Regulaminu (w tym kwestie zawarcia, ważności, nieważności, wykonania i rozwiązania Umowy) podlegają prawu Republiki Litewskiej i będą interpretowane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.

18.8 Wszelkie spory, nieporozumienia lub roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszym Regulaminem, jego naruszeniem, wygaśnięciem lub ważnością będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z procedurą ustanowioną w aktach prawnych Republiki Litewskiej.

18.9 Zapytania lub uwagi dotyczące Towarów zakupionych w sklepie internetowym Sprzedawcy, Kupujący może składać na platformie elektronicznego rozstrzygania sporów konsumenckich http://ec.europa.eu/odr/.