0

Warunki i zasady

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze Warunki Zakupu wraz z dokumentami, o których mowa w niniejszych Warunkach, mają na celu przekazanie informacji o spółce Baltic Ambition UAB ("Sprzedawca") oraz określenie zasad i warunków sprzedaży towarów ("Towary") sprzedawanych w sklepie internetowym ("Warunki") osobom nabywającym towary ("Klient") w sklepie internetowym.

1.2 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do każdej umowy sprzedaży Towarów ("Umowa") zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami i upewnienie się, że zostały one zrozumiane przed przystąpieniem do składania jakiegokolwiek zamówienia na Towary w Sklepie internetowym. Należy pamiętać, że Kupujący musi wyrazić zgodę na niniejsze Warunki i Politykę Prywatności przed realizacją zamówienia, a odmowa jej wyrażenia spowoduje, że zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Towary nie zostaną zamówione.

1.3 Zachęca się Kupującego do wydrukowania niniejszych Warunków w celu zapoznania się z nimi w przyszłości.

1.4 Informuje się również, że niniejszy Regulamin może zostać zmieniony zgodnie z procedurą określoną w punkcie 6. Zalecamy zapoznanie się z Warunkami za każdym razem, gdy zamawiają Państwo Towary, aby upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo warunki, na jakich zamówienie zostanie złożone w danym przypadku. Niniejsze Warunki zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 23.07.2018 r.

1.5 Niniejszy Regulamin oraz wszelkie Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym sporządzone są wyłącznie w języku litewskim.

2. informacje o Sprzedawcy

2.1 Niniejszy Regulamin dotyczy zakupu Towarów na stronie https://prezentyplus.pl/. Sprzedającym jest UAB Baltic Ambition, spółka litewska, należycie zarejestrowana i działająca w Republice Litewskiej, kod podmiotu prawnego 302644705, adres siedziby Ukmergės g. 364, Wilno. Dane o Sprzedawcy będą gromadzone i przechowywane w Rejestrze Osób Prawnych, prowadzonym przez Centrum Rejestrów Przedsiębiorstw Państwowych. Kod płatnika VAT Sprzedawcy LT100006236211.

2.2 Więcej informacji o Sprzedawcy znajduje się w dziale "O nas".

2.3 Dane kontaktowe Sprzedawcy znajdują się w sekcji "Kontakt".

3. Towary

3.1 Zdjęcia Towarów wyświetlane w Sklepie internetowym mają charakter wyłącznie poglądowy. Mimo, że Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby kolory Towarów były wyświetlane jak najdokładniej, Sprzedawca nie może zagwarantować, że wyświetlacz urządzenia Kupującego będzie dokładnie odzwierciedlał kolory Towarów. Kupujący rozumie, że Towary mogą nieznacznie różnić się od ich obrazów.

3.2 Opakowanie Towarów może różnić się od tego przedstawionego na zdjęciach w sklepie internetowym.

3.3 O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, wszystkie Towary wyświetlane w sklepie internetowym są dostępne. W przypadku, gdy zamówiony Produkt stanie się niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, a zamówienie na taki Produkt zostanie anulowane.

4. Przetwarzanie danych osobowych.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z Polityką Prywatności. Z uwagi na fakt, że Polityka Prywatności zawiera istotne postanowienia Regulaminu, zaleca się, aby Kupujący dokładnie się z nią zapoznał, aby upewnić się, że wszystkie postanowienia Polityki Prywatności są dla niego zrozumiałe i akceptowane.

5. Zawarcie Umowy Sprzedaży i Zakupu.

5.1 Nabywcą Towarów w niniejszym sklepie internetowym mogą być:

(a) osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście (18) lat;

(b) osoby fizyczne w wieku od 14 (czternaście) do 18 (osiemnaście) lat, pod warunkiem posiadania zgody rodziców lub opiekunów, z wyjątkiem sytuacji, w której rozporządzają oni osobistymi środkami finansowymi;

(c) osoby prawne.

5.2 Akceptując niniejszy Regulamin osoba potwierdza, że ma prawo do zakupu Towarów w tym sklepie internetowym.

5.3 Procedura zamawiania Towarów przez Sprzedawcę daje Kupującemu możliwość sprawdzenia i poprawienia błędów przed złożeniem ostatecznego zamówienia. Zaleca się, aby Kupujący uważnie czytał i sprawdzał złożone zamówienie na każdym etapie procesu zamówienia.

5.4 Umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą, gdy Kupujący, po utworzeniu koszyka w sklepie internetowym, po wskazaniu imienia i nazwiska (drukowanymi literami łacińskimi), numeru telefonu, adresu e-mail i adresu dostawy, dokładnego kodu pocztowego, po wybraniu sposobu płatności oraz po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, kliknie na przycisk "Potwierdź zamówienie".

5.5 Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, do Kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia.

5.6 Po przygotowaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdzi zamówienie poprzez wysłanie do Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej, że Towary zostały wysłane do Kupującego lub zostały przygotowane do odbioru w Sklepie (w zależności od tego, jaki sposób dostawy Towarów został wybrany).

5.7 Każda Umowa (zamówienie) zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą jest rejestrowana i przechowywana w bazie danych e-sklepu.

5.8 Zawierając Umowę, Kupujący wyraża zgodę na przesłanie na adres e-mail podany przy zakupie elektronicznego formularza zamówienia zawierającego szczegóły zakupu.

5.9 W przypadku, gdy Sprzedawca nie będzie mógł sprzedać Towarów, na przykład z powodu wyczerpania zapasów, ponieważ Towary nie są już dostępne w sprzedaży lub z powodu błędu w cenie wyświetlanej w sklepie internetowym, jak określono w punkcie 9.5 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W przypadku, gdy Kupujący dokonał już zapłaty za Towar, Sprzedawca zwróci wpłacone kwoty w ciąguw ciągu 14 dni kalendarzowych.

6. Prawo do zmiany regulaminu

6.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, w tym między innymi do:

(a) zmiany warunków płatności;

(b) zmian w obowiązujących przepisach prawa.

6.2 Przy każdym zamówieniu Towarów, dla celów zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zastosowanie będzie miała aktualna wówczas wersja Warunków.

6.3 W każdym przypadku zmiany Warunków zgodnie z niniejszym punktem 6, Sprzedawca poinformuje Kupującego i przekaże mu zawiadomienie o zmianie Warunków, a data zmiany zostanie określona w punkcie 1.4 niniejszych Warunków.

7. Odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy

7.1 Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy w terminie określonym w punkcie 7.3 niniejszych Warunków bez podania przyczyny. Postanowienie to oznacza, że jeśli Kupujący zmieni zdanie lub zdecyduje się na odstąpienie od Towarów z jakiegokolwiek innego powodu w trakcie wspomnianego okresu, będzie uprawniony do powiadomienia Sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy, do zwrotu Towarów Sprzedawcy oraz do uzyskania zwrotu pieniędzy.

7.2 Powyższe prawo do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania do Umów dotyczących:

(a) Towary wykonane według konkretnych instrukcji Kupującego, które nie są wstępnie wyprodukowane i które są wykonane zgodnie z osobistym wyborem lub instrukcją Kupującego, lub Towary, które są wyraźnie dostosowane do osobistych wymagań Kupującego;

(b) Towary łatwo psujące się lub Towary o krótkim terminie przydatności do spożycia;

(c) Towary opakowane, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych;

(d) Towary, które ze względu na swój charakter są nie do odróżnienia od innych przedmiotów po dostarczeniu;

(e) zapakowane nagrania wideo lub dźwiękowe lub zapakowane oprogramowanie, które zostały rozpakowane po dostarczeniu;

(f) Umowy o dostawę gazet, periodyków lub czasopism, inne niż Umowy o prenumeratę takich publikacji.

7.3 Prawo Kupującego do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy określonym w ust. 5 Warunków. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od dostarczenia Kupującemu Towarów, zwrócić Towary Sprzedawcy i odzyskać zapłacone za nie pieniądze.

7.4 Jeżeli Kupujący chce odstąpić od Umowy, musi przesłać Sprzedawcy wypełniony wzór formularza odstąpienia od Umowy lub dostarczyć Sprzedawcy wyraźne zawiadomienie określające decyzję o odstąpieniu od Umowy. Po otrzymaniu zawiadomienia Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania zawiadomienia.

7.5 Towar zostanie zwrócony do UAB Baltic Ambition zgodnie ze sposobami i warunkami określonymi w rozdziale "Dostawa".

7.6 Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy z winy Sprzedającego, Kupujący otrzyma zwrot pieniędzy zapłaconych za Towar, z wyłączeniem kosztów dostawy. Po otrzymaniu Towarów i po dokonaniu oceny ich jakości, Sprzedawca dokona zwrotu ceny za Towary nie później niż w terminie w ciągu 14 dni kalendarzowych (czternastu) od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.14 Warunków.

7.7 Jeżeli Kupujący nie odbierze Towarów z Urzędu Pocztowego lub nie dostarczy ich, Towary takie zostaną zwrócone Sprzedawcy, a Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze zapłacone za Towary pomniejszone o opłatę za dostawę.

7.8 Kupujący może skorzystać z prawa zwrotu Towarów tylko wtedy, gdy nie został przekroczony termin zwrotu Towarów oraz gdy możliwe będzie przywrócenie Towarów do stanu pierwotnego i ich sprzedaż po pełnej lub obniżonej cenie.

7.9 Zwracany Towar musi być nieuszkodzony, w dobrym stanie (nienaruszone etykiety, folie ochronne itp.) i nieużywany. Do wszystkich zwracanych Towarów muszą być dołączone autentyczne etykiety, torby ochronne i te same akcesoria, z którymi zostały sprzedane. Zwracane Towary muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu (wraz z instrukcją i kartą gwarancyjną, jeśli została dołączona do Towaru) w takim samym stanie, w jakim zostały zakupione przez Kupującego. Wszelkie prezenty otrzymane w zamian za Towary muszą zostać zwrócone wraz z Towarami.

7.10 Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów (w tym m.in. w przypadkach, o których mowa w pkt 7.9 Warunków) spowodowane czynnościami, które nie są niezbędne do stwierdzenia charakteru, cech i działania Towarów. To znaczy, że Sprzedawca będzie miał prawo jednostronnie obniżyć kwotę zwrotu Kupującemu proporcjonalnie do wspomnianego obniżenia wartości Towaru.

7.11 Przy zwrocie należy okazać fakturę VAT (jej numer) lub w przypadku braku faktury VAT inny dokument potwierdzający zakup Towaru u Sprzedawcy, numer zamówienia.

7.12 W przypadku, gdy Kupujący zwróci Towary zgodnie z niniejszym punktem 7 z powodu wady jakościowej Towarów, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu Kupującemu w całości ceny zapłaconej za wadliwe Towary oraz zwrotu kosztów dostawy, z zastrzeżeniem punktu 7.6 w odniesieniu do zwrotu części Towarów.

7.13 Sprzedający przekaże zwrócone kwoty na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w dowolnym banku działającym na terenie Republiki Litewskiej. W przypadku zwrotu Towarów do placówek UAB Baltic Ambition, zwrot pieniędzy następuje nadal na konto wskazane przez Kupującego.

7.14 Sprzedawca ma prawo nie zwrócić Kupującemu wpłaconych przez niego kwot do czasu zwrotu Towaru do Sprzedawcy i sprawdzenia jego zgodności z punktami 7.8 i 7.9 Regulaminu.

7.15 W przypadku, gdy Towary zostały dostarczone Kupującemu po anulowaniu Umowy:

(a) Kupujący musi niezwłocznie zwrócić Towary Sprzedawcy;

(b) z wyjątkiem przypadku wadliwych Produktów, jak przewidziano w punkcie 7.12, Kupujący będzie odpowiedzialny za koszt zwrotu Produktów do Sprzedawcy;

(c) Kupujący będzie odpowiednio przechowywał Produkty do czasu ich zwrotu Sprzedawcy.

7.16 Kupującemu przez cały czas przysługują prawa wynikające ze sprzedaży wadliwych Towarów przewidziane w przepisach prawa Republiki Litewskiej. Zasady zwrotu określone w niniejszym ust. 7 lub w innych częściach Warunków nie mają wpływu na istnienie tych praw.

8. Dostawa

8.1 Według wyboru Kupującego, Towary zostaną dostarczone przez firmę transportową na koszt Kupującego. W indywidualnych przypadkach określonych przez Sprzedawcę, Towar zostanie dostarczony na koszt Sprzedawcy.

8.2 Kupujący zobowiązuje się do określenia dokładnego miejsca dostawy Towarów w momencie składania zamówienia poprzez wybór usługi dostawy do domu. Dokładna cena dostawy zależy od wagi i ceny zamówionych Towarów. Aktualne opłaty za dostawę znajdują się w części "Dostawa i odbiór".

8.3 Zamówienie Kupującego zostanie zrealizowane do planowanej daty dostawy określonej w zawiadomieniu o wysyłce, o którym mowa w punkcie 5.6, z wyjątkiem przypadku zdarzeń pozostających poza kontrolą Sprzedawcy (zgodnie z definicją w punkcie 16 niniejszych Warunków).

8.4 Towary są zwykle dostarczane na adres podany przez Kupującego, w wybranym przez Kupującego terminalu lub w placówce Poczty Litewskiej, w terminach określonych w punkcie "Dostawa i odbiór". Sprzedawca nie gwarantuje, że Towar zostanie dostarczony we wszystkich przypadkach w terminie określonym w niniejszym punkcie, w szczególności jeżeli zamówiony Towar nie jest dostępny w magazynach Sprzedawcy. Towary dostarczane są na całym terytorium Republiki Litewskiej, w tym na Mierzeję Kurońską (choć w tym przypadku obowiązuje dodatkowa dopłata, określona w punkcie "Dostawa i odbiór").

8.5 W przypadku zamówienia więcej niż jednego Produktu, mogą one zostać dostarczone w różnym czasie, ponieważ są transportowane z różnych magazynów. W takim przypadku nie będzie obowiązywała dodatkowa opłata za transport.

8.6 Dostawę uważa się za zrealizowaną, gdy Produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Kupującego, do terminalu wybranego przez Kupującego lub do placówki Poczty Litewskiej.

8.7 Prawo własności do Towarów przechodzi na Kupującego od momentu przekazania Towarów Kupującemu przez kuriera i odebrania Towarów z terminalu lub placówki Poczty Litewskiej.

8.8 W momencie dostawy Kupujący lub, w zależności od przypadku, przedstawiciel Kupującego, wraz z przedstawicielem firmy transportowej, dokona kontroli stanu opakowania przesyłki, zgodnie z zasadami obowiązującymi u dostawcy (dostawców) usług kurierskich, określonymi w rozdziale "Gwarancja i zwrot".

8.9 W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki, Kupujący lub przedstawiciel Kupującego, w zależności od przypadku, ma prawo nie przyjąć przesyłki. W takim przypadku przedstawiciel firmy kurierskiej wraz z Kupującym lub przedstawicielem Kupującego, w zależności od przypadku, wypełnia specjalny protokół oględzin przesyłki, wskazując stwierdzone uszkodzenia.

8.10 Po przyjęciu przez Kupującego lub przedstawiciela Kupującego, w zależności od przypadku, przesyłki i podpisaniu bez uwag dostarczonego przez przedstawiciela dostawcy usług kurierskich rejestratora danych lub papierowego dowodu dostawy, Towar uznaje się za dostarczony w nieuszkodzonym opakowaniu, a usługi dodatkowe wskazane w rejestratorze danych lub papierowym dowodzie dostawy uznaje się za należycie wykonane, chyba że zostanie udowodnione coś przeciwnego.

8.11 Po dostarczeniu i przekazaniu Towarów pod adres wskazany przez Kupującego, Towary uważa się za przekazane Kupującemu bez względu na to, czy Towary zostaną faktycznie odebrane przez Kupującego, czy przez inną osobę, która odebrała Towary pod wskazanym adresem. Jeżeli Produkty nie zostaną dostarczone w planowanym terminie dostawy, Kupujący zawiadomi o tym Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia po planowanym terminie dostawy.

8.12 Jeżeli Towary będą odbierane przez osobę inną niż Kupujący, Kupujący musi podać dane osoby, która będzie odbierać Towary podczas wypełniania informacji o dostawie zamówienia.

8.13 Przy odbiorze Towarów należy przedstawić ważny dowód tożsamości w celu właściwej identyfikacji Kupującego. Jeżeli Kupujący nie jest w stanie przyjąć Towarów, a Towary zostaną dostarczone na adres podany przez Kupującego, Kupującemu nie przysługuje prawo do roszczeń wobec Sprzedawcy z tytułu dostarczenia Towarów niewłaściwej osobie.

8.14 Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia opakowania, ilości, jakości, asortymentu i kompletności Towarów w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Towarów. Jeżeli Kupujący nie wywiąże się z tego obowiązku we wskazanym terminie i nie złoży Sprzedawcy reklamacji, opakowanie Towaru uznaje się za odpowiednie, a ilość, jakość, asortyment, kompletność i skompletowanie za zgodne z warunkami Umowy.

Odbiór w Sklepie

8.15 Według wyboru Kupującego, poza wyjątkami określonymi w punkcie "Dostawa i odbiór", Towary zamówione w sklepie internetowym mogą być odbierane bezpłatnie w sklepach Baltic Ambition UAB.

8.16 Gdy Sprzedawca przygotuje Towar do odbioru, Kupujący zostanie poinformowany e-mailem i/lub SMS-em, że Towar jest gotowy do odbioru.

8.17 Normalnymi terminami gotowości Towarów do odbioru są terminy określone w sekcji "Dostawa i odbiór".

8.18 Zamówione Towary należy odebrać nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni w przypadku zamówienia opłaconego z góry i 5 (pięciu) dni w przypadku zamówienia opłaconego w miejscu odbioru, po poinformowaniu Kupującego przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wiadomości SMS, że Towary są dostępne do odbioru. Nieodebranie Towarów w terminie określonym w niniejszym punkcie skutkuje anulowaniem zamówienia.

8.19 Tytuł prawny do Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru z chwilą przekazania Produktów Kupującemu przez Sprzedawcę.

8.20 Przy odbiorze Towarów w Sklepie, Kupujący powinien:

(a) podać numer zamówienia;

(b) przedstawić dowód tożsamości.

8.21 Odbiór Towarów może nastąpić wyłącznie przez Kupującego. Jeżeli Towar ma odebrać inna osoba, osoba ta musi być wymieniona jako odbiorca Towaru przy zamówieniu Towaru. Jeżeli Kupujący jest osobą prawną, Sprzedawca ma prawo wymagać pełnomocnictwa do odbioru Towaru.

8.22 Lista sklepów Baltic Ambition UAB, w których można odebrać Towar znajduje się w sekcji "Nasze Sklepy". Należy pamiętać, że w momencie zakupu Kupujący może wybrać odbiór Towaru wyłącznie ze sklepów posiadających wystarczający zapas Towaru.

8.23 W momencie odbioru Towarów, Kupujący lub przedstawiciel Kupującego, w zależności od przypadku, dokona kontroli opakowania, ilości, jakości, asortymentu i kompletności Towarów:

(a) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Towarów lub niezgodności (rozbieżności) w ilości, jakości, asortymencie, kompletności i montażu Towarów, Kupujący lub przedstawiciel Kupującego, w zależności od przypadku, ma prawo odmówić przyjęcia Towarów;

(b) po przyjęciu Towarów przez Kupującego lub przedstawiciela Kupującego, w zależności od przypadku, uznaje się, że Towary zostały przekazane we właściwym opakowaniu i są zgodne z Umową w zakresie ilości, jakości, asortymentu, kompletności i zupełności Towarów.

8.24 Towar wadliwy, którego jakość nie mogła być stwierdzona podczas kontroli w trybie przewidzianym w punkcie 8.25, zostanie zwrócony do tego samego magazynu UAB Baltic Ambition, w którym został odebrany.

8.25 Dodatkowe informacje dotyczące dostawy Towarów znajdują się w rozdziale "Dostawa i odbiór".

9. Cena Towarów i koszty dostawy

9.1 Ceny Towarów będą zgodne z cenami podanymi w Sklepie internetowym. Sprzedawca dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby ceny Towarów były prawidłowe w momencie składania zamówienia przez Kupującego. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę nieścisłości w cenach Produktów, zastosowanie ma punkt 9.5 niniejszych Warunków.

9.2 Ceny Produktów mogą ulec zmianie, ale zmiany takie nie będą miały wpływu na istniejące Umowy.

9.3 Ceny Towarów zawierają podatek VAT (w stosownych przypadkach) według stawki obowiązującej w Republice Litewskiej w danym czasie. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie pomiędzy datą zamówienia a datą dostawy, cena może ulec zmianie w celu odzwierciedlenia zmiany stawki podatku VAT, chyba że Kupujący dokonał pełnej zapłaty za Produkty przed datą wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT. Sprzedawca poinformuje Kupującego na piśmie o takiej zmianie ceny i umożliwi Kupującemu nabycie Towarów po cenie skorygowanej w celu uwzględnienia zmiany stawki podatku VAT lub anulowanie zamówienia. Zamówienie nie zostanie zrealizowane do czasu otrzymania odpowiedzi Kupującego. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym za pomocą podanych przez niego danych kontaktowych, zamówienie uznaje się za anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany na piśmie.

9.4 Ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy. Wysokość kosztów dostawy wskazana w sklepie internetowym może ulec zmianie. Aktualne koszty dostawy określone są w dziale "Dostawa i odbiór".

9.5 Z uwagi na niezwykle szeroki asortyment Towarów dostępnych w sklepie internetowym Sprzedawcy, pomimo dołożenia przez Sprzedawcę należytych starań, pozostaje możliwe, że niektóre Towary mogą być wyświetlane w nieprawidłowych cenach. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że cena Towaru jest nieprawidłowa, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego na piśmie i da mu możliwość nabycia Towaru po prawidłowej cenie lub anulowania zamówienia. Zamówienie nie zostanie zrealizowane do czasu otrzymania odpowiedzi Kupującego. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym na podane przez niego dane kontaktowe, zamówienie uważa się za anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany na piśmie. Należy zaznaczyć, że jeżeli nieprawidłowość ceny jest oczywista i Kupujący mógł w rozsądny sposób rozpoznać tę nieprawidłowość, Sprzedawca nie jest zobowiązany do sprzedaży Kupującemu Towarów po nieprawidłowej (niższej) cenie.

10. Płatność

10.1 Kupujący może zapłacić za Produkty poprzez:

(a) za pomocą bankowości elektronicznej;

(b) gotówką lub kartą bankową, zgodnie z warunkami określonymi w części "Płatność";

(c) za pomocą karty płatniczej (kredytowej lub debetowej).

10.2 Osoby prawne mogą również dokonać płatności przelewem na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze VAT przesłanej Kupującemu, z podaniem numeru zamówienia jako celu płatności.

10.3 Po wybraniu przez Kupującego sposobu płatności, o którym mowa w pkt 10.1 lit. a), Kupujący musi potwierdzić zlecenie płatności w banku Kupującego nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od kliknięcia przycisku "Potwierdź zamówienie". Jeżeli zlecenie płatnicze nie zostanie potwierdzone w tym terminie, Sprzedawca będzie uprawniony do uznania, że Kupujący odmówił zawarcia Umowy i do anulowania zamówienia.

10.4 Wybrane przez Kupującego Towary zostaną zarezerwowane w systemie Sprzedawcy, a Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia:

(a) gdy Sprzedawca otrzyma z banku Kupującego powiadomienie o dokonaniu płatności za wybrane Towary - w przypadku pkt 10.1. lit. a), 10.1. lit. c) i 10.2;

(d) niezwłocznie po złożeniu zamówienia zgodnie z postanowieniami ust. 5 w przypadku punktu 10.1(b).

10.5 Płatność za Towary metodą określoną w punkcie 10.1(b), w przypadku gdy Towary są dostarczane do Państwa domu, podlega opłacie administracyjnej kuriera, która zostanie wskazana w koszyku Towarów w momencie wyboru opcji płatności metodą określoną w punkcie 10.1(b). Aktualna wysokość tej opłaty jest określona w sekcji "Płatność".

10.6 Dalsze szczegóły dotyczące płatności znajdują się w sekcji "Płatność".

11. Obowiązki Kupującego

11.1 Kupujący zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym wyłącznie prawidłowych i kompletnych informacji. W przypadku jakichkolwiek zmian Kupujący musi niezwłocznie zaktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym.

11.2 Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób rzetelny i prawidłowy oraz nie zakłócać jego funkcjonowania lub stabilności. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z tego obowiązku, Sprzedawca ma prawo ograniczyć, zawiesić (zakończyć) dostęp Kupującego do Sklepu Internetowego bez uprzedniego powiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Kupującego w związku z tym.

11.3 Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówione Towary oraz do ich odbioru zgodnie z niniejszym Regulaminem.

11.4 Niezależnie od obowiązków określonych w jakimkolwiek innym punkcie niniejszych Warunków, Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia Towarów przed ich użyciem (w tym montażem, instalacją lub w inny sposób) oraz do upewnienia się, że otrzymane Towary są tymi, które zamówił Kupujący.

11.5 Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania pozostałych wymogów określonych w niniejszych Warunkach oraz przepisach prawa Republiki Litewskiej.

12. Gwarancja producenta

12.1 Niektóre Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją producenta. Szczegóły na ten temat oraz obowiązujące warunki są określone w gwarancji producenta dołączonej do Towarów.

12.2 Gwarancja producenta stanowi uzupełnienie uprawnień Kupującego w zakresie wadliwych Towarów.

13. Obowiązki Sprzedawcy.

13.1 Sprzedawca zobowiązuje się:

(a) dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić Kupującemu właściwe korzystanie z usług świadczonych przez Sklep Internetowy;

(b) szanować prywatność Kupującego i przetwarzać dane osobowe Kupującego wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności oraz przepisami prawa Republiki Litewskiej.

13.2 Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

14. Jakość Towarów.

14.1 Sprzedawca gwarantuje jakość Towarów (ustawowa gwarancja jakości). Sprzedawca udziela gwarancji jakości dla różnych rodzajów Towarów ważnej przez określony czas, której szczegółowy termin i inne warunki mogą być określone w opisach takich Towarów.

14.2 Wady Towarów będą usuwane, wadliwe Towary będą wymieniane i zwracane zgodnie z procedurami określonymi w niniejszych Warunkach i z zastrzeżeniem wymogów obowiązującego ustawodawstwa Republiki Litewskiej.

14.3 Jeżeli dostarczony Towar nie spełnia wymogów jakościowych, Kupujący może zgłosić się do najbliższego sklepu Baltic Ambition UAB ("Nasze Sklepy"), wraz z Towarem przedstawiając fakturę VAT za zakup Towaru lub, w przypadku braku faktury VAT, inny dokument potwierdzający zakup Towaru od Sprzedawcy.

14.4 Kupujący chcący złożyć reklamację dotyczącą wadliwego lub niekompletnego Towaru może to zrobić w sklepie UAB Baltic Ambition lub drogą elektroniczną na adres info@dovanusalis.lt.

14.5 Składając reklamację, Kupujący musi dołączyć fakturę VAT (numer) zakupu Towaru lub w przypadku braku faktury VAT inny dokument potwierdzający zakup Towaru od Sprzedawcy oraz podać następujące informacje:

(a) numer zamówienia Towaru;

(b) zdjęcie Towaru, zdjęcie uszkodzonego miejsca (jeśli jest to uszkodzenie mechaniczne i możliwe jest wykonanie zdjęcia);

(c) zdjęcie opakowania Towaru;

(d) opis wady lub usterki Towaru lub określenie brakującej części.

14.6 Składając reklamację, Kupujący musi określić, w jaki sposób chce, aby reklamacja została rozwiązana:

(a) poprzez nieodpłatne usunięcie przez Sprzedawcę wad Towarów, w rozsądnym terminie, jeżeli wady mogą zostać usunięte;

(b) poprzez odpowiednie obniżenie ceny zakupu;

(c) wymianę Towarów na towary o równoważnej jakości, chyba że wady są niewielkie lub spowodowane przez Kupującego;

(d) zwracając cenę zapłaconą za Produkty i odstępując od Umowy, gdy wadliwe Produkty stanowią istotne naruszenie zamówienia.

14.7 Po rozpatrzeniu reklamacji odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 14 (czternastu) dni.

14.8 W sprawach związanych z serwisem gwarancyjnym Kupujący może również zadzwonić pod numer +48221044302 lub zadać pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@prezentyplus.pl.

15. Odpowiedzialność

15.1 Kupujący jest odpowiedzialny za czynności wykonywane przy użyciu sklepu internetowego, w tym między innymi za poprawność danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z nieścisłości lub niedokładności danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

15.2 Po dokonaniu rejestracji w sklepie internetowym Kupujący ponosi odpowiedzialność za przechowywanie i/lub przekazywanie danych do logowania osobom trzecim. Jeżeli z usług świadczonych przez sklep internetowy korzystają osoby trzecie, które zalogowały się do sklepu internetowego za pomocą danych logowania Kupującego, Sprzedawca uznaje taką osobę za Kupującego, a Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonane przez taką osobę trzecią w sklepie internetowym.

15.3 Sprzedawca, w zakresie niesprzecznym z obowiązującymi przepisami prawa, jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadkach, gdy straty powstały w wyniku niezapoznania się przez Kupującego z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności oraz wszelkimi innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym Regulaminie, z pominięciem porad i obowiązków Sprzedawcy, mimo że miał taką możliwość.

15.4 Z zastrzeżeniem postanowień art. 8 ust. 3 ustawy o podpisie elektronicznym Republiki Litewskiej, Kupujący i Sprzedawca zgadzają się, że potwierdzenie działań Kupującego w sklepie internetowym przez dane logowania Kupującego do sklepu internetowego (kod uwierzytelniający) ma skutek prawny podpisu elektronicznego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podpisie elektronicznym Republiki Litewskiej (tj. ma taki sam skutek prawny jak podpis na dokumentach pisemnych i jest dopuszczalny jako dowód w sądzie). Kupujący musi zachować dane do logowania do sklepu internetowego w bezpiecznym miejscu i nie ujawniać ich, zapewnić, że dane są znane i wykorzystywane tylko przez niego, nie przekazywać ani w inny sposób nie udostępniać danych innym osobom. Jeżeli podejrzewa, że dane do logowania mogły zostać udostępnione innej osobie, niezwłocznie powiadomi o tym Sprzedawcę, a także niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia lub ujawnienia jego danych do logowania do sklepu internetowego. Wszelkie czynności dokonywane przy użyciu kodu identyfikacyjnego Kupującego uważa się za dokonane przez Kupującego, a Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki tych czynności.

15.5 Kupujący jest odpowiedzialny za treści zamieszczane na Towarze (np. obrazki, hasła, zdjęcia, tekst itp.). Kupujący gwarantuje, że dostarczone treści nie naruszają prawa Republiki Litewskiej oraz potwierdza, że wzór jest jego własnym dziełem lub posiada potwierdzenie, że posiada pełne prawa lub uprawnienia do dostarczonego wzoru (np. znak towarowy, prawa autorskie, patent itp.). Zamówienie Kupującego i opłacenie faktury z góry oznacza, że Kupujący ma pełne prawa do korzystania z tego dzieła wizualnego i ponosi wyłączną odpowiedzialność za legalność i treść wykorzystania tego dzieła.

15.6 Strony ponoszą odpowiedzialność za naruszenie Umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego w trybie ustalonym przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej.

15.7 W przypadku naruszenia przez Sprzedającego postanowień niniejszego Regulaminu, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty poniesione przez Kupującego jako przewidywalne następstwo naruszenia niniejszego Regulaminu. Szkodę lub stratę uznaje się za przewidywalną, jeżeli jest ona oczywistym skutkiem naruszenia przez Sprzedawcę lub jeżeli Sprzedawca i Kupujący wiedzieli o takiej szkodzie lub stracie w chwili zawierania Umowy.

15.8 Sprzedawca dostarcza Produkty wyłącznie do użytku domowego i osobistego. Kupujący zobowiązuje się nie wykorzystywać sprzedawanych Towarów do celów komercyjnych, biznesowych lub odsprzedaży, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysku, utratę działalności, zakłócenia działalności lub utratę możliwości biznesowych poniesionych przez Kupującego.

15.9 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach internetowych innych firm, nawet jeśli Kupujący uzyskuje dostęp do tych stron poprzez linki znajdujące się w sklepie internetowym Sprzedawcy.

16. Zdarzenia niezależne od Sprzedawcy

16.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu Umowy lub jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub opóźnienie jest spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza kontrolą Sprzedawcy, jak określono w punkcie 16.2 niniejszych Warunków.

16.2 Zdarzenie pozostające poza kontrolą Sprzedawcy oznacza jakiekolwiek działanie lub zdarzenie pozostające poza rozsądną kontrolą Sprzedawcy.

16.3 W przypadku wystąpienia Zdarzenia pozostającego poza kontrolą Sprzedającego, które wpływa na prawidłowe wykonanie zobowiązań Sprzedającego wynikających z Umowy:

(a) Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego; oraz

(b) wykonanie zobowiązań Sprzedającego wynikających z Umowy zostanie zawieszone, a czas na wykonanie zobowiązań zostanie przedłużony o okres trwania zdarzenia pozostającego poza kontrolą Sprzedającego. Jeżeli zdarzenia pozostające poza kontrolą Sprzedawcy wpłyną na dostawę Towarów do Kupującego, Sprzedawca uzgodni nowy termin dostawy po zakończeniu zdarzeń pozostających poza kontrolą Sprzedawcy.

17. Wysyłanie informacji.

17.1 Użyte w Warunkach sformułowanie "na piśmie" obejmuje również pocztę elektroniczną.

17.2 W celu pisemnego kontaktu ze Sprzedawcą lub w przypadku, gdy Warunki przewidują obowiązek pisemnego kontaktu Kupującego ze Sprzedawcą, Kupujący prześle Sprzedawcy e-mail na adres info@dovanusalis.lt lub list zwykły na adres UAB BalticAmbition, Ukmergės g. Sprzedawca poinformuje Kupującego o otrzymaniu powiadomienia w formie pisemnej (zazwyczaj pocztą elektroniczną). Dla celów odstąpienia od Umowy procedura kontaktu Kupującego ze Sprzedawcą jest określona w ust. 7 niniejszych Warunków.

17.3 Sprzedawca będzie wysyłał wszelkie powiadomienia do Kupującego na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Kupującego.

18. Pozostałe postanowienia.

18.1 Niniejsze Warunki wraz z dokumentami wyraźnie w nich wymienionymi mają zastosowanie do każdej Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków będą ważne tylko wtedy, gdy zostaną udokumentowane na piśmie.

18.2 Kupującemu przysługują określone prawa wynikające z prawa Republiki Litewskiej w odniesieniu do Towarów o niezadowalającej jakości. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako ograniczające lub zawężające wykonywanie takich praw.

18.3 Sprzedawca ma prawo przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę lub osoby trzecie, przy czym taka cesja nie będzie miała wpływu na prawa Kupującego ani obowiązki Sprzedawcy wynikające z niniejszych Warunków. W przypadku takiej cesji Sprzedawca poinformuje Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o cesji w sklepie internetowym.

18.4 Kupujący nie dokona cesji ani nie przeniesie całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na osobę lub osoby trzecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

18.5 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w pełnej mocy. Każde postanowienie niniejszych Warunków, które zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub niewykonalne tylko w części lub w ograniczonym zakresie, pozostanie w pełnej mocy w zakresie, w jakim nie zostało uznane za nielegalne, nieważne lub niewykonalne.

18.6 O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, opóźnienie przez Sprzedającego w wykonaniu jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszej Umowy nie stanowi zwolnienia lub zrzeczenia się przez Kupującego obowiązku wykonania lub zrzeczenia się tego prawa, a odrębne lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek obowiązku lub odrębne lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek prawa nie stanowi zrzeczenia się obowiązku lub zrzeczenia się prawa.

18.7 Niniejszy Regulamin oraz stosunki pomiędzy stronami w jego ramach (w tym powstanie, ważność, nieważność, wykonanie i rozwiązanie Umowy) podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.

18.8 Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami lub ich naruszeniem, rozwiązaniem lub ważnością będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z procedurą określoną w prawie Republiki Litewskiej.

18.9 Kupujący może składać wnioski lub reklamacje dotyczące Towarów zakupionych w sklepie internetowym Sprzedawcy na elektronicznej platformie rozwiązywania sporów konsumenckich http://ec.europa.eu/odr/.

18.10 Spory konsumenckie będą rozstrzygane poza sądem przez Państwową Służbę Ochrony Praw Konsumenta, adres siedziby Vilniaus g. 25, LT-01402 Wilno, www.vvtat.lt.